Consell Comarcal de la SelvaProtecció civil i prevenció d'incendis

Pla d’Assistència i Suport en Matèria de protecció civil de la Selva (PAS)

El Consell Comarcal de la Selva va aprovar inicialment la revisió del Pla d'Assistència i Suport en matèria de protecció civil comarcal en el Ple de 17 de març. Sotmès a exposició pública pel termini de 30 dies i no havent-se presentat cap al•legació fou aprovat definitivament.  L’any 2015, al produir-se canvis rellevants en els òrgans de govern, els seus càrrecs i en l’organització de l’ens, es decidí efectuar la revisió del Pla per tal d’adaptar-lo a la realitat actual. La revisió s’aprovà definitivament el 16 de juny del 2015 i fou homologat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya en data de 4 de desembre de 2015

La Llei de Protecció Civil de Catalunya (article 50, punt 4) indica que: "Correspon als consells comarcals d'elaborar i aprovar els plans d'assistència i suport en matèria de protecció civil, per als municipis de llur àmbit..Aquests plans han d'ésser homologats per la Comissió de protecció civil de Catalunya i han de respectar els plans municipals de protecció civil".

El Pla d'Assistència i Suport (PAS) és un pla d'ajuda i recolzament als municipis, abans, durant o després d'una emergència o situació de risc (incendis, inundacions, nevades, accidents amb matèries perilloses,...). Així doncs el Pla estableix les actuacions que pot realitzar el Consell Comarcal de la Selva per tal de donar suport als municipis en matèria de protecció civil i, al mateix temps, de gestió dels seus propis serveis.

El Pla no suposa en cap cas el traspàs de competències municipals en matèria de protecció civil al Consell Comarcal o a un òrgan supracomarcal. Els alcaldes/ses dels municipis seran els responsables màxims de la gestió de l’emergència en el seu territori i hauran de seguir els protocols establerts en els seus propis plans d’emergència municipals.

El Pla s’estructura en quatre parts principals i un conjunt de documents complementaris tals com els annexos generals, cartografia i el manual d’implantació i manteniment.

DOCUMENTS:

Una vegada aprovat el PAS es necessari disposar de l’adhesió dels ajuntaments per que sigui efectiu. En aquest sentit el Consell Comarcal de la Selva ha aprovat un model de conveni adhesió on els ajuntaments a més poden delegar altres tasques relacionades amb la protecció civil, tals com:

  • La redacció, per part del Consell Comarcal, dels Plans d’Actuació Municipals (PAM’s), d’acord amb els procediments i taxes establerts (veure annex 01), havent de facilitar el conjunt de dades i competències que, per tal fi, siguin necessàries.
  • La redacció, per part Consell Comarcal, dels Plans d’Autoprotecció d’Instal·lacions i Activitats municipals recollits en l’Annex C del Decret 82/2010 d’acord amb els procediments i taxes establerts (veure annex 02).
  • La homologació, per part de la Comissió Comarcal de Protecció Civil, dels Plans de d’Autoprotecció que es tramitin en l’àmbit del municipi d’acord amb el procediment establert.

La nostra oficina

Ens trobaràs:

Passeig de Sant Salvador, 25-27
17430 Santa Coloma de Farners
Tel. 972 84 21 61
Fax. 972 84 08 04

mgarcia@selva.cat
https://protecciocivil.selva.cat

Horari:
de dilluns a divendres de 9h a 14h