Consell Comarcal de la SelvaProtecció civil i prevenció d'incendis

Prevenció d’incendis forestals

El Consell Comarcal de la Selva va aprovar inicialment, en sessió de Ple de 20 de desembre de 2016, el servei de prevenció comarcal d’incendis forestals. Sotmès a exposició pública pel termini de 30 dies i no havent-se presentat cap al·legació fou aprovat definitivament.

L’objectiu del servei de prevenció d’incendis és fer efectiva l’execució de les mesures de prevenció d’incendis forestals establertes en la Llei 5/2003 i la Llei 2/2014 que la modifica, a les urbanitzacions, nuclis de població, les edificacions i instal·lacions en terreny forestal o en els 500 m que els envolta. Així mateix el servei ha de garantir-ne la continuïtat temporal en el conjunt dels municipis de la comarca, més enllà del període immediatament posterior a les obres executades, realitzant periòdicament operacions de manteniment per tal de garantir el compliment dels criteris d’execució establerts en el Decret 123/2005.

El desenvolupament del servei atendrà l’establiment dels procediments necessaris per assegurar el compliment de les següents obligacions:

a) Assegurar l’existència d’una franja exterior de protecció d’almenys vint-i-cinc metres d’amplada al voltant, lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida, que compleixi les característiques que s’estableixin per reglament.

b) Mantenir el terreny de totes les parcel·les i zones verdes interiors a la franja de protecció en les mateixes condicions que s’estableixin per a les franges de protecció.

c) Elaborar un pla d’autoprotecció contra incendis forestals que s’ha d’incorporar al pla d’actuació municipal, d’acord amb el Pla de protecció civil d’emergències per a incendis forestals a Catalunya (Infocat), segons el que estableix la Llei 4/1997, del 20 de maig, de protecció civil de Catalunya.

d) Disposar d’una xarxa d’hidrants homologats per a l’extinció d’incendis que compleixi les
característiques establertes per decret.

e) Mantenir nets de vegetació seca els vials de titularitat privada, tant els interns com els d’accés, i les cunetes.

 

Podeu descarregar la següent documentació en format pdf:

franja Campanya prevenció incendis 2021

franja Reglament del servei comarcal de prevenció incendis forestals

franja Guia tècnica d'execució(2015)

Exemple franja Com preparar la seva parcel·la

franja Com preparar la seva parcel·la

franja Com preparar l'entorn de casa seva

Vídeo sobre la normativa de prevenció d'incendis forestals en zones habitades i consells d'autoprotecció
Consell d'Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona (CILMA)

Amb la col.laboració de la Diputació de Girona:

La nostra oficina

Ens trobaràs:

Passeig de Sant Salvador, 25-27
17430 Santa Coloma de Farners
Tel. 972 84 21 61
Fax. 972 84 08 04

mgarcia@selva.cat
https://protecciocivil.selva.cat

Horari:
de dilluns a divendres de 9h a 14h